• 1. 
  Apakah itu Revision control ?

 • menjejak dengan meletakkan huruf pada fail
 • meletakkan nama pada fail
 • menjejak dengan meletakkan simbol pada fail
 • menjejak dengan meletakkan nombor yang berturutan pada fail
 • 2. 
  Pilih ralat yang terdapat dalam kod tersebut

 • Tag PHP tidak dibuka
 • Pengistiharan variable $name adalah salah
 • Arahan echo yang betul adalah echo ’$name’;
 • Variable $name tidak diistihar dalam fungsi getName()
 • 3. 
  Antara berikut yang manakah masalah yang dapat diselesaikan dengan migrasi data?

 • I, II dan III
 • I, II dan IV
 • I, III dan IV
 • II, III dan IV
 • 4. 
  Pilih 2 dokumen dalam Functional Spesification Document?

 • FDS dan SRS
 • SRS dan Pengujian
 • FDS dan SDD
 • SDD dan Pengujian
 • 5. 
  Apakah kemudahan teknologi maklumat yang mempunyai ciri-ciri tersebut?

 • hub
 • router
 • server
 • modem
 • 6. 
  Pilih maksud Development Stack

 • sekumpulan kertas kerja yang bekerjasama bagi membangunkan sesebuah perisian atau program komputer atau laman web
 • sekumpulan programmer yang bekerjasama bagi membangunkan sesebuah perisian atau program komputer atau laman web
 • sekumpulan perisian yang bekerjasama bagi membangunkan sesebuah perisian atau program komputer atau laman web
 • sekumpulan fungsi yang bekerjasama bagi membangunkan sesebuah perisian atau program komputer atau laman web
 • 7. 
  Manakah bukan alat penyahpijatan

 • Aqtime
 • DEBUG
 • Bugzilla
 • Advanced Debugger
 • 8. 
  Apakah yang perlu dilakukan apabila sistem tidak memberi sebarang tindak balas selepas pengguna memasukkan input atau klik mana-mana butang menu pada sistem?

 • Format komputer
 • Hidupkan semula (restart) komputer
 • Hantar komputer ke kedai untuk dibaiki
 • Membuat gantian komponen komputer baru
 • 9. 
  Antara pernyataan berikut merupakan istilah yang berkaitan dengan Source Code Management (SCM) kecuali

 • Kawalan Perubahan
 • Kawalan Versi
 • Kawalan Semakan
 • Kawalan Sumber
 • 10. 
  Perisian Sistem Pengurusan Pangkalan Data (SPPD) yang memiliki perlesenan hak milik kecuali

 • MySQL
 • MS-SQL
 • ORACLE
 • Microsoft ACCESS
 • 11. 
  Antara yang berikut merupakan matlamat bagi Software Requirement Specification (SRS)

 • Memudahkan ulasan.
 • Menerangkan keseluruhan kerja.
 • Dapat memuaskan hati pelanggan.
 • Menghasilkan dokumen yang lengkap.
 • 12. 
  Manakah BUKAN reka bentuk peringkat data?

 • Layer
 • Konseptual
 • Logikal
 • Fizikal
 • 13. 
  Apakah prinsip UI yang merujuk kepada penyataan tersebut?

 • Layout
 • Aesthetics
 • Consistency
 • Content awareness
 • 14. 
  Pilih TIGA(3) prinsip asas keselamatan

 • I, II dan III
 • I, II dan IV
 • I, III dan IV
 • II, III dan IV
 • 15. 
  Antara berikut yang manakah adalah output yang akan dipaparkan

 • 70,65
 • 65,42
 • 70,42
 • 42,80
 • 16. 
  Pilih maksud Database Access

 • Keupayaan pengguna untuk akses dan import data dari DB
 • Keupayaan syarikat mendapatkan dokumen dari DB
 • Keupayaan syarikat mendapatkan hasilkan program
 • Keupayaan syarikat untuk membeli dokumen
 • 17. 
  Apakah isu penyelenggaraan yang sesuai dengan penyataan tersebut

 • Perkakasan mempunyai ralat.
 • Akaun pengguna tidak dikemaskini.
 • Kurang pemantauan terhadap RAID.
 • Tidak mengemaskini OS dengan kerap.
 • 18. 
  Komputer hanya memahami bahasa

 • Machine
 • Assembly
 • High level
 • Low Level
 • 19. 
  Antara pernyataan berikut yang manakah menerangkan mengenai arahan Pull?

 • Muat turun salinan atau pendua kod sumber ke mesin anda.
 • Upload kod sumber dari local repository ke repository utama.
 • Download kod sumber dari repository utama ke local repository.
 • Arahan ini membolehkan pengguna bernavigasi antara branch yang di bina oleh branch master.
 • 20. 
  Arahan JavaScript untuk menerima input daripada pengguna

 • prolog
 • alert
 • prompt
 • return
 • 21. 
  Rajah tersebut menunjukkan perhubungan banyak ke banyak bagi pelajar dan kursus.Ia merujuk kepada :

 • Hubungan Unari
 • Hubungan Binari
 • Hubungan Ternari
 • Hubungan Rekursif
 • 22. 
  Pengurus projek meminta Jemah untuk menghasilkan rekabentuk aplikasi mudah ali. Rekabentuk tersebut mestilah lebih fokus kepada isi kandungan aplikasi tersebut.Cadangkan kaedah yang paling sesuai untuk Jemah digunakan untuk tugas ini.

 • Mockup
 • Prototaip
 • Wireframe
 • Sketch
 • 23. 
  Antara berikut yang mana BUKAN pengujian luaran

 • Black Box
 • White Box
 • Behavioral testing
 • Functional testing
 • 24. 
  Development Stack terdiri daripada?

 • Pangkalan data dan bahasa pengaturcaraan klien
 • Pangkalan data dan pelayan web
 • Pelayan web dan Sistem pengoperasian
 • Pelayan web dan bahasa pengaturcaraan klien
 • 25. 
  Pilih padanan yang betul tentang kebaikan penggunaan EULA.

 • X dan Y
 • X dan Z
 • Y dan Z
 • Semua di atas
Report Question
warning
access_time
  Time