• 1. 
  Search ads and display ads are the same

 • True
 • False
 • No clue buddy
 • 2. 
  SEO means

 • Search Engine Onsite
 • Site Engine Optimization
 • Search Engine Optimization
 • Search Engine Offsite
 • 3. 
  Sàn thương mại điện tử Tiki theo mô hình thương mại điện tử nào sau đây?

 • C2C
 • G2C
 • B2B
 • B2C
 • 4. 
  A/B testing means

 • Testing 2 or more ad copies
 • Single ad
 • Image ad
 • Carousel ad
 • 5. 
  PPC là viết tắt của?

 • Pay-per-click
 • Paid-per-click
 • Pay-per-client
 • Paid-per-client
 • 6. 
  SEO is the acronym for?

 • Site Efficiency Optmisation
 • Site Engine Optimisation
 • Search Engine Optimisation
 • Search Engine Original
 • 7. 
  Điền từ: Digital Marketing là các hoạt động tiếp thị sử dụng một hoặc nhiều phương tiện kỹ thuật số chủ yếu trên nền tảng _____ và kỹ thuật số

 • Internet
 • Social Media
 • Social Network
 • Offline
 • 8. 
  Tỷ lệ chuyển đổi (Conversion rate) là số lượng chuyển đổi chia cho tổng số ________

 • Khách truy cập
 • Lượt chia sẻ
 • Lượt phản hồi
 • Lượt thanh toán
 • 9. 
  PPC is the acronym for?

 • Program Pay Customer
 • Problematic Placement Code
 • Pay Per Click
 • Program Preparation Computer
 • 10. 
  Marketing is a process which aims at ________

 • Production
 • Profit-making.
 • The satisfaction of customer needs
 • Selling products
 • 11. 
  Hình thức Tiếp thị qua đại lý, hình thức một Website liên kết với các site khác (đại lý để bán sản phẩm/dịch vụ) là ________

 • Social Marketing
 • Traditional Marketing
 • Omnichannel
 • Affiliate Marketing
 • 12. 
  Which of the following SWOT elements are internal factors for a business?​

 • Strengths and Weaknesses​
 • Opportunities and Threats ​
 • Strengths and Opportunities
 • ​Weaknesses and Threats​
Report Question
warning
access_time
  Time