• 1. 
  Quina de les següents afirmacions referents als network discovery services és falsa?

 • Una opció per la implementació sense servidor és que els clients enviïn les seves cerques com a missatges multicasts, que seran contestades pels serveis que les satisfacin (model pull)
 • Una opció per la implementació sense servidor és que els serveis s'anunciïn periódicament enviant les seves descripcions com a missatges multicasts (model push)
 • El model pull soporta sense problema que els serveis desapareguin, ja que aquests no contestaran a les cerques dels clients
 • El model push permet als clients trobar tant bon punt arriben al smart space els serveis que necessiten
 • 2. 
  Quina de les següents formes de volatilitat exhibeixen els sistemes de computació mòbil i ubiqua?

 • Fallades en els dispositius i en els canals de comunicació
 • Canvis en les característiques de la comunicació (p.ex. en l'ample de banda)
 • Volatilitat en la creació i destrucció d'associacions entre components
 • Totes les anteriors
 • 3. 
  Quina de les següents afirmacions referents a la tècnica de cyber foraging és falsa?

 • Permet que un dispositiu faci servir un servidor del smart space per executar-hi una part de la seva aplicació
 • L'aplicació ha de ser descomposable de manera que una part pugui ser executada en el servidor, i per tant, l'aplicació només pot funcionar si hi ha un servidor present en el smart space
 • El temps necessari per fer la comunicació amb el servidor podria neutralizar l'estalvi de temps obtingut amb la descàrrega del càlcul en el servidor
 • L'energia consumida per fer la comunicació amb el servidor podria neutralitzar l'estalvi d'energia obtingut amb la descàrrega del càlcul en el servidor
 • 4. 
  You cannot be computer literate unless you have knowledge of higher-level computer skills, such as computer programming.

 • True
 • False
 • 5. 
  Which of the following is not an example of being computer literate?

 • Knowing how to avoid hackers and viruses
 • Knowing how to maintain and troubleshoot your computer
 • Knowing how to use the web wisely
 • Knowing how to hire a programmer
 • 6. 
  Quina és la funcionalitat de les wireless sensor networks que permet l'encaminament de missatges en entorns amb connectivitat discontínua entre nodes que impedeixen la definició de rutes extrem-a-extrem estables?

 • Disruption-tolerant networking
 • Directed diffusion
 • In-network processing
 • Multihop communication
 • 7. 
  Nowadays, many companies, in a quest to improve the quality of their products, take feedback from consumers using

 • crowdsourcing.
 • subscriptions.
 • crowdfunding.
 • collaborative consumption.
 • 8. 
  Which of the following is an example of a recommendation engine?

 • An Excel spreadsheet listing all employees and their annual salaries in a random order
 • Amazon providing you a list of products similar to others you've viewed
 • Raw data from marketing questionnaires
 • A printout of all sales taken from the register at the end of the day
 • 9. 
  De quin paradigma de computació són exponents els smart phones?

 • Ubiquitous computing
 • Pervasive computing
 • Mobile computing
 • Wearable computing
 • 10. 
  Crisis-mapping tools collect and analyze data from social media and create instantly available information to respond to a crisis.

 • TRUE
 • FALSE
 • 11. 
  The replacing of your reality with a different, digitally constructed, reality is known as virtual reality.

 • True
 • False
 • 12. 
  Quina de les següents afirmacions referents als dispositius usats en la computació mòbil és falsa?

 • L'energia és un recurs limitat, i per tant, els algorismes han de tenir en compte l'ús d'energia que fan per intentar optimitzar-lo
 • La probabilitat de fallada del dispositiu és més alta degut al possible exhauriment de l'energia
 • La connectivitat wireless pot incrementar la variabilitat de l'ample de banda i la latència degut a l'augment d'errors pels paquets perduts
 • La connectivitat wireless garanteix que els dispositius sempre estiguin disponibles ja que sempre tenen connexió
 • 13. 
  Which of the following organizations uses GIS technology and mobile devices across its global operations?

 • e-NABLE
 • The Witness Project
 • United Nations World Food Program (WFP)
 • Next Einstein Initiative
 • 14. 
  Quina és la funcionalitat de les wireless sensor networks que implementa un model centrat en les dades per la recollida d'informació basat en un paradigma de publicació/subscripció i en tècniques de reinforcement learning?

 • Disruption-tolerant networking
 • Directed diffusion
 • In-network processing
 • Multihop communication
 • 15. 
  Quina de les següents afirmacions referents a les wireless sensor networks és falsa?

 • Són xarxes descentralitzades sense cap control global
 • Estan formades per una gran quantitat de dispositius petits, amb capacitat sensorial, de computació i de comunicació
 • Cada node té comunicació directa amb tots els altres
 • Usen tècniques diverses amb l'objectiu de conservar l'energia i operar contínuament a pesar de la volatilitat
Report Question
warning
access_time
  Time