• 1. 
  ज्वालामुगिरन्तः एते पर्वता अपि भीषणं भूकम्पं जनयन्ति।

 • किम्
 • कम्
 • कीदृशम्
 • काम
 • 2. 
  नद्याः जलम् एकस्मिन् स्थले न पुञ्जी कारणीयम्।।

 • कस्याः
 • का
 • किम्
 • कम्
 • 3. 
  पृथिव्याः गर्भे विद्यमानोऽग्निः क्वथयति।

 • का
 • कस्याम्
 • कस्याः
 • किम्
 • 4. 
  शिशवः तु द्वित्राणि दिनानि जीवनं धारितवन्तः।

 • कति
 • कीदृशानि
 • 5. 
  सहस्रमिताः प्राणिनः तु क्षणनैव मृताः।

 • काः
 • के
 • कति
 • कीदृशाः
 • 6. 
  कश्मीरप्रान्ते धरायाः महत्कम्पनं जातम्।

 • कुत्र
 • के
 • काः
 • कीदृशे
 • 7. 
  उत्खाता विद्युद्दीपस्तम्भाः।

 • का
 • के
 • कीदृशाः
 • कथम्
 • 8. 
  भूमिः फालडये विभक्ता आसीत्।

 • कः
 • काः
 • का
 • की
 • 9. 
  लक्षपरिमिताः जनाः अकालकालकवालिताः।

 • कति
 • काः
 • के
 • कीदृशाः
 • 10. 
  असन्तुलनवशात् भूकम्पः सम्भवति।

 • कस्मात्
 • कात्
 • कस्मै
 • के
Report Question
warning
Practice More On Bhukamp Vibhishika
Quiz 1
access_time
  Time