• 1. 
  दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा भवति।

 • के
 • कति
 • कस्य
 • कस्याः
 • 2. 
  सर्वत्र एव जलोपप्लवः सञ्जातः।

 • कः
 • कीदृशः
 • किम्
 • कथम्
 • 3. 
  बहूनि अपत्यानि सन्ति।

 • कानि
 • कीदृशाः
 • कथम्
 • कम्
 • 4. 
  एक :बलीवर्दः शरीरेण दुर्बलः आसीत्।

 • केन
 • कीदृशम्
 • 5. 
  कृषीवलः क्रुद्धः अभवत्।

 • कः
 • कीदृशः
 • किम्
 • केन
 • 6. 
  मातुः सुरभेः नेत्राभ्यामश्रूणि आविरासन्।

 • काः
 • कस्याः
 • कीदृशः
 • काम्
 • 7. 
  पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम् रोदिमि।

 • किम्
 • कम्
 • कः
 • कीदृशम्
 • 8. 
  कृषक: तं दीनम् बहुधा पीङयति।

 • कीदृशम्
 • किम्
 • केन
 • कथम्
 • 9. 
  क्रुद्ध कृषीवलः तमुत्थापयितुं बहुवारम् यत्नमकरोत्।

 • कीदृशम्
 • कतिवारम्
 • एकवारम्
 • किम्
 • 10. 
  सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला भवति।

 • कासु
 • केषु
 • कस्याः
 • कथम्
Report Question
warning
access_time
  Time