• 1. 
  व्यायामं कृत्वा सुखं प्राप्नोति।

 • किम्
 • कम्
 • काम्
 • के
 • 2. 
  व्यायामात् आरोग्यम् उपजायते।।

 • कम्
 • किम्
 • कथम्
 • केषाम्
 • 3. 
  शरीरस्य मजायै व्यायामः कर्त्तव्यः।

 • कः
 • कम्
 • किम्
 • केन्
 • 4. 
  गात्राणां सुविभक्तता व्यायामेन संभवति।

 • कम्
 • कान्
 • केन
 • कः
 • 5. 
  जनैः व्यायामेन कान्तिः लभ्यते।

 • कः
 • कौ
 • के
 • केन
 • 6. 
  सर्वदा व्यायाम् कर्त्तव्यः।

 • का
 • कः
 • कदा
 • कस्मिन्
 • 7. 
  व्यायामेन सुन्दराः भवन्ति।

 • का
 • काः
 • किम
 • कः
 • 8. 
  अरयः व्यायामिनं न अर्दयन्ति।

 • कयाः
 • के
 • कः
 • काः
 • 9. 
  शरीरस्य मुजायै व्यायामः कर्त्तव्यः।

 • कः
 • कम्
 • कने
 • कस्य
 • 10. 
  व्यायामेन सुन्दराः किञ्चित् स्थौल्यापकर्षणं नास्ति।

 • कम्
 • कान्
 • केन
 • कः
Report Question
warning
access_time
  Time