• 1. 
  कस्याः मनसि महती जिज्ञासा वर्तते?

 • अनामिकायाः
 • अनारिकायाः
 • रमायाः
 • शकुन्तलायाः
 • 2. 
  नवीनसेतोः उद्घाटनार्थं कः आगच्छति?

 • मन्त्री
 • श्रेष्ठी
 • धनिकः
 • साधुः।
 • 3. 
  सेतोः निर्माणं के अकुर्वन्?

 • मन्त्रिणः
 • राजानः
 • साधवः
 • कर्मकराः।
 • 4. 
  सेतोः निर्माणाय कर्मकराः प्रस्तराणि कुतः आनयन्ति?

 • जलेभ्यः
 • कूपेभ्यः
 • पर्वतेभ्यः
 • सरोवरेभ्यः
 • 5. 
  के सर्वकाराय धनं प्रयच्छन्ति?

 • प्रजाः
 • मन्त्रिणः
 • धनिकाः
 • निर्धनाः।
 • 6. 
  अनारिकायाः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः कथं भ्रमति?

 • भ्रमरवत्
 • मक्षिकावत्
 • विमानवत्
 • चक्रवत्।
 • 7. 
  कस्याः प्रश्नैः सर्वेषां बुद्धिः चक्रवत् भ्रमति?

 • अम्बिकायाः
 • लतायाः
 • मालायाः
 • अनारिकायाः।
 • 8. 
  मन्त्री कस्य उद्घाटनार्थम् आगच्छति?

 • सेतोः
 • आपणस्य
 • विद्यालयस्य
 • मन्दिरस्य।
 • 9. 
  'अवदत्' पदे कः लकार:?

 • लट्
 • लृट्
 • लङ्
 • लोट्
 • 10. 
  'पार्वे' पदस्य विपरीतार्थकपदम् किम् अस्ति?

 • नीचैः
 • सदा
 • दूरे
 • बहिः
Report Question
warning
access_time
  Time