CBSE  /  Class 7  /  Sanskrit  /  Laalangeetam
 • 1. 
  का विहसति?

 • धरणी
 • बालक:
 • युवकः
 • शिशुः।
 • 2. 
  किं विकसति?

 • पत्रम्
 • फलम्
 • कमलम्
 • वनम्।
 • 3. 
  व्याघ्रः कुत्र गर्जति?

 • ग्रामे
 • विपिने
 • भवने
 • पञ्जरे।
 • 4. 
  हरिणः किं खादति?

 • नवघासम्
 • नवान्नम्
 • मिष्टान्नम्
 • शुष्कतृणम्।
 • 5. 
  मन्दं कः गच्छति?

 • शशक:
 • उष्ट्रः
 • अश्वः
 • मूषकः
 • 6. 
  सलिले का सेलति?

 • बालिका
 • युवतिः
 • वृद्धा
 • नौका।।
 • 7. 
  कुत्र चित्रपतङ्गाः डयन्ते?

 • भवनेषु
 • पुस्तकेषु
 • पुष्पेषु
 • मलिनेषु।
 • 8. 
  पृष्ठे भारं क: वहति?

 • उष्ट्रः
 • भारवाहक:
 • वाहनम्
 • रेलयानम्।
 • 9. 
  धेनुः किं यच्छति?

 • जलम्
 • फलरसम्
 • चायम्
 • दुग्धम्।
 • 10. 
  क्षिप्रं कः धावति?

 • गर्दभराजः
 • घोटकराजः
 • वृद्धः
 • स्त्री।
Report Question
warning
Practice More On Laalangeetam
Quiz 1 Quiz 2
access_time
  Time