• 1. 
  शत्रुसंकटे यः सहायतां करोति सः कः भवति?

 • बुभुक्षितः
 • बन्धुः
 • शत्रुः
 • वीरः।
 • 2. 
  सर्वेषु प्राणिषु समानं किं प्रसरति?

 • रुधिरम्
 • धनम्
 • रूपम्
 • विद्या।
 • 3. 
  कस्य प्रकाशः सर्वत्र समानरूपेण प्रसरति?

 • दीपकस्य
 • विद्यायाः
 • सूर्यस्य
 • धनस्य।
 • 4. 
  संसारे कस्य अभावः दृश्यते?

 • शत्रुतायाः
 • विश्वबन्धुत्वस्य
 • मित्रस्य
 • वीरस्य।
 • 5. 
  उदारचरितानां तु का एव कुटुम्बकम्?

 • वसुधा
 • आकाश:
 • पत्नी
 • भगिनी।
 • 6. 
  केषां वसुधैव कुटुम्बकम्?

 • उदारचरितानाम्
 • लघुचेतसाम्
 • वीराणाम्
 • धनवताम्।
 • 7. 
  'करोति' पदे कः लकारः?

 • लट्
 • लृट्
 • लङ्
 • लोट्।
 • 8. 
  'शत्रुतायाः' पदे का विभक्तिः?

 • षष्ठी
 • चतुर्थी
 • प्रथमा
 • तृतीया।
 • 9. 
  'मित्रतायाः' पदस्य विपरीतार्थकपदम् किं भवति?

 • शत्रुतायाः
 • मित्रता
 • बन्धुता
 • मधुरता।
 • 10. 
  'कुटुम्बकम्' पदस्य समानार्थकपदम् किं भवति?

 • कृषकः
 • कृष्णः
 • परिवारः
 • विश्वः।
Report Question
warning
Practice More On Vishwabandhutvam
Quiz 1
access_time
  Time