• 1. 
  'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते' इत्यत्र क्रियापदं किम्?

 • यत्र
 • नार्यः
 • तु
 • पूज्यन्ते
 • 2. 
  'रमन्ते तत्र देवता' इत्यत्र कर्तृपदं किम्?

 • रमन्ते
 • तत्र
 • देवताः
 • मानवाः
 • 3. 
  'अफलाः' इत्यत्र कः समासः?

 • कर्मधारय
 • बहुव्रीहि
 • द्विगु
 • द्वन्द्व
 • 4. 
  'यत्रैताः' इत्यत्र कः सन्धिः?

 • वृद्धि
 • यण
 • दीर्घ
 • गुण
 • 5. 
  (क) यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, तत्र के रमन्ते?

 • मानवाः
 • दैत्याः
 • देवताः
 • पशवः
 • 6. 
  यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते, तत्र का: अफलाः भवन्ति?

 • क्रियाः
 • पानम्
 • भोजनम्
 • गमनम्
Report Question
warning
access_time
  Time