• 1. 
  'सुपूर्ण' किम् अस्ति?

 • खाद्यान्नभाण्डम्
 • धरा
 • क्षितिः
 • सदा
 • 2. 
  'सदैव' इत्यत्र कः सन्धिः?

 • दीर्घ
 • गुण
 • यण
 • वृद्धि
 • 3. 
  'सुपूर्णम्' इत्यत्र कः समासः?

 • कर्मधारय
 • द्विगु
 • द्वन्द्व
 • तत्पुरुष
 • 4. 
  'अस्ति' इत्यत्र कः लकार:?

 • लोट
 • लट
 • लङ्
 • लिङ्
 • 5. 
  इय ज्ञानिनां धराऽस्ति।

 • कस्य
 • केषाम्
 • कस्याः
 • के
 • 6. 
  क्षितौ राजते भारतस्वर्णभूमिः।

 • कः
 • के
 • कस्य
 • कुत्र
 • 7. 
  शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयम्।

 • कस्य
 • केषाम्
 • के
 • कानि
Report Question
warning
access_time
  Time