• 1. 
  'पलायितः' इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्?

 • भवान्
 • कुतः
 • भयात्
 • व्याघ्रः
 • 2. 
  'भक्षयितुम्' इत्यर्थे किम् पदं प्रयुक्तम्?

 • हन्तुम्
 • अत्तुम्
 • हन्तव्यः
 • आवेदितम्
 • 3. 
  'यासि' इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्?

 • जम्बुक:
 • व्याघ्रः
 • त्वं
 • माम्
 • 4. 
  'समयः' इति पदस्य समानार्थकम् पदं किम्?

 • वेला
 • अवेला
 • सत्वरं
 • पुनः
 • 5. 
  'तर्हि माम् निजगले .....।' अस्मिन् वाक्ये 'माम्' सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम्?

 • जम्बुकः
 • व्याघ्रः
 • जम्बुकाय
 • व्याघ्राय
 • 6. 
  'बद्ध्वा' इति पदस्य विपरीतार्थकम् पदं किम्?

 • धूर्ता
 • मुक्त्वा
 • कृत्वा
 • दृष्ट्वा
Report Question
warning
access_time
  Time