• 1. 
  मयूरः विधात्रा एव पक्षिराजः कृतः।

 • कस्य
 • केन
 • किम्
 • कः
 • 2. 
  मयूरस्य नृत्यं तु प्रकृतेः आराधना।

 • कस्य
 • कस्याः
 • कः
 • कथम्
 • 3. 
  व्याघ्रचित्रको नदीजलं पातुम् आगतौ।

 • कः
 • कौ
 • कस्योः
 • कयोः
 • 4. 
  मयूरस्य पिच्छानाम् सौन्दर्य अपूर्वम् अस्ति।

 • कीदृशम्
 • केषाम्
 • कीदृशः
 • किम्
 • 5. 
  सिंहमोदयेन सम्यक् उक्तम्।

 • कथम्
 • केन
 • किम्
 • काम्
 • 6. 
  अधुना तु कोऽपि पक्षी एव रोजति निश्चेतव्यम्।

 • कदा
 • कुत्र
 • का
 • किमर्थम्
 • 7. 
  व्याघ्रचित्रकौ भक्षको न तु रक्षको।

 • कौ
 • कीदृशौ
 • कयौः
 • कस्योः
 • 8. 
  बकस्य कारणात् तु सर्वं पक्षिकुलम् अवमानितं जातम्।

 • कीदृशः
 • कीदृशम्
 • किम्
 • कम्
 • 9. 
  काकस्य सत्यप्रियता तु जानानां कृते उदाहरणस्वरूपा अस्ति।

 • काम्
 • केषाम्
 • कथम्
 • किम्
 • 10. 
  काकः कर्कशध्वनिना वातावरणम् आकुलीकरोति।

 • का
 • केन
 • केभ्यः
 • कथम्
Report Question
warning
access_time
  Time