• 1. 
  काकः मेध्यामध्यम् सर्वं भक्षयति।

 • कीदृशम्
 • कम्
 • किम्
 • कथम्
 • 2. 
  राजा तु रक्षकः भवति।

 • का
 • कः
 • काः
 • किम्
 • 3. 
  पिककाकयोः भेदः वसन्तसमये प्राप्ते।

 • के
 • कयोः
 • कदा
 • कथम्
 • 4. 
  सिंहः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति।

 • किम्
 • कान्
 • कम्
 • कः
 • 5. 
  परस्परं विवादतः प्राणिनां हानिः जायते।

 • काम्
 • केषाम्
 • किम्
 • कथम्
 • 6. 
  नदीमध्ये एकः बकः आसीत्।

 • कुत्र
 • के
 • कदा
 • कयोः
Report Question
warning
access_time
  Time