• 1. 
  शकटीयानम् कज्जलमालिनं धूमं मुञ्चति।

 • किम्
 • कम्
 • कीदृशम्
 • कथम्
 • 2. 
  प्रस्तरतले लतातरुगुल्मा पिष्टाः न भवन्तु।

 • के
 • कुत्र
 • किम्
 • केन
 • 3. 
  महानगरेषु, वाहनानाम् अनन्ताः पङक्तयः धावन्ति।

 • केषु
 • कस्मै
 • के
 • किम्
 • 4. 
  शकटीयानम् कज्जलमलिनं धूम मुञ्चति।

 • कम्
 • किम्
 • कथम्
 • कानि
 • 5. 
  कविः मानवस्य जीवनस्य कामनां करोति।

 • कथम्
 • केन
 • कस्मै
 • कस्य
Report Question
warning
access_time
  Time