• 1. 
  मातुलगृहं कः प्रस्थितः?

 • गिरिजा
 • मालिनी
 • गिरिजायाः पुत्रः
 • मालन्याः पुत्रः।
 • 2. 
  गिरिजायाः सेविकया सह का आगच्छति?

 • तस्याः पुत्री
 • मालिनी
 • तस्याः पुत्रः
 • गिरिजा।
 • 3. 
  का एकस्य गृहस्य कार्यं करोति स्म?

 • सेविकायाः पुत्री
 • मालिनी
 • तस्याः पुत्रः
 • गिरिजा।
 • 4. 
  कस्य कृते धनस्य आवश्यकता अस्ति?

 • पुत्री कृते
 • मालिनी कृते
 • गृहसञ्चालनाय
 • गिरिजा कृते।
 • 5. 
  कस्याः अधिकारः सर्वेषां मौलिकः अधिकारः अस्ति?

 • कार्यम्
 • शिक्षायाः अधिकारः
 • वार्तापालं
 • भ्रमणं।
 • 6. 
  कस्य पति रुग्णः आसीत्?

 • गिरिजायाः
 • मालन्याः
 • सेविकायाः
 • प्रतिवेशन्याः।
 • 7. 
  सेविका कति गृहाणाम् कार्यं करोति स्म?

 • त्रीणि
 • चत्वारि
 • अष्ट
 • पञ्च-षड्।
 • 8. 
  बालकाः के-के वस्तूनि निशुल्क प्राप्स्यन्ति?

 • गणवेषं
 • पुस्तकानि
 • माध्याह्नभोजनं
 • सर्वाणि।
 • 9. 
  वयं नीले गगने किं करवाम?

 • वायुविहारम्
 • तारकदर्शनम्
 • क्रीडनम्
 • पठनम्।
 • 10. 
  वयं दुःखित-कृषिक जनानां गृहेषु किं जनयाम?

 • हर्षम्
 • खेदम्।
 • धान्यम्
 • धनम्।
Report Question
warning
access_time
  Time