• 1. 
  वयं हिमवन्तं सोपानं कृत्वा कुत्र प्रविशाम?

 • भूलोकम्
 • तारकलोकम्
 • चन्दिरलोकम्
 • सूर्यलोकम्।
 • 2. 
  'गच्छाम' पदस्य विपरीतार्थकपदम् किम् अस्ति?

 • प्रतियाम
 • याम
 • विगच्छाम
 • अधिगच्छाम।
 • 3. 
  'तुङ्गम्' पदस्य समानार्थकपदम् किम् अस्ति?

 • उन्नतम्
 • नीचम्
 • स्वच्छम्
 • निर्मलम्।
 • 4. 
  'गगने' पदे का विभक्तिः?

 • सप्तमी
 • प्रथमा
 • द्वितीया
 • पंचमी।
Report Question
warning
access_time
  Time