• 1. 
  यमराजसहोदरः कः अस्ति?

 • पण्डितः
 • राजा
 • वैद्यः
 • कृषकः।
 • 2. 
  लोके किं दुर्लभम्?

 • परान्नम्.
 • सत्यम्
 • वस्त्राणि
 • धनानि।
 • 3. 
  वैज्ञानिकानां मते कति ग्रहाः?

 • सप्त
 • अष्ट
 • नव
 • दश।
 • 4. 
  'धुरन्धरः' पदस्य समानार्थकपदम् किम् अस्ति?

 • धनुषः
 • धुन्धः
 • मूर्खः
 • श्रेष्ठः
 • 5. 
  'अस्माभिः' पदे कः मूलशब्दः?

 • अस्मद्
 • अहम्
 • वयम्
 • अस्मा।
 • 6. 
  'कोलाहलेन' पदे का विभक्तिः?

 • तृतीया
 • द्वितीया
 • षष्ठी
 • सप्तमी।
Report Question
warning
access_time
  Time