CBSE  /  Class 7  /  Sanskrit  /  Pandita Ramabai
 • 1. 
  'पण्डिता' 'सरस्वती' इति उपाधिभ्यां का विभूषिता?

 • रमाबाई
 • विद्याबाई
 • योधाबाई
 • लक्ष्मीबाई।
 • 2. 
  रमा कुतः संस्कृतशिक्षा प्राप्तवती?

 • शिक्षकात्
 • अध्यापकात्
 • पितुः
 • मातुः।
 • 3. 
  रमाबाई केन सह विवाहम् अकरोत्?

 • विपिनेन
 • दासेन
 • बिहारेण
 • विपिनबिहारीदासेन।
 • 4. 
  कासां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती?

 • युवकानाम्
 • बालकानाम्
 • नारीणाम्
 • प्रौढानाम्।
 • 5. 
  रमाबाई उच्चशिक्षार्थं कुत्र अगच्छत्?

 • भारतदेशम्
 • इंग्लैण्डदेशम्
 • बांग्लादेशम्
 • नेपालदेशम्।
 • 6. 
  कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम् असहत?

 • रमायाः
 • विद्यायाः
 • मनोरमायाः
 • सुविधायाः।
 • 7. 
  कस्य मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्?

 • पितुः
 • भ्रातुः
 • मातुः
 • पत्युः
 • 8. 
  रमाबाई कस्मिन् नगरे 'शारदा-सदनम्' अस्थापयत्?

 • दिल्लीनगरे
 • यमुनानगरे
 • मुम्बईनगरे
 • कोलकातानगरे।
 • 9. 
  1922 तमे ख्रिष्टाब्दे कस्याः निधनम् अभवत्?

 • विपिनबिहारीदासस्य
 • रमायाः
 • सरस्वत्याः
 • मनोरमायाः।
 • 10. 
  काः शिक्षा लभन्ते स्म?

 • स्त्रियः
 • बालकाः
 • वृद्धाः
 • युवकाः।
Report Question
warning
access_time
  Time