• 1. 
  वृक्षे का प्रतिवसति स्म?

 • चटका
 • महिला
 • बालिका
 • कोकिला।
 • 2. 
  वृक्षस्य अधः कः आगतः?

 • भल्लूकः
 • गर्दभः
 • गजः
 • सिंहः।
 • 3. 
  गजः केन शाखाम् अत्रोटयत्?

 • पादेन
 • शुण्डेन
 • कर्णेन
 • दन्तेन।
 • 4. 
  काष्ठकूट: चटकां कस्याः समीपम् अनयत्?

 • न्यायाधीशस्य
 • काष्ठकूटस्य
 • काकस्य
 • मक्षिकायाः।
 • 5. 
  मक्षिकायाः मित्रं कः आसीत्?

 • मण्डूकः
 • काकः
 • काष्ठकूटः
 • गर्दभः।
 • 6. 
  चटकायाः नीडं कुत्र अपतत्?

 • भुवि
 • आकाशे
 • प्रासादे
 • राजभवने।
 • 7. 
  काष्ठकूट: केन गजस्य नयने स्फोटयिष्यति?

 • पादेन
 • पक्षण
 • चञ्च्वा
 • पत्रेण।
 • 8. 
  कालेन कस्याः सन्ततिः जाता?

 • काष्ठकूटस्य
 • चटकायाः
 • काकस्य
 • मण्डूकस्य।
 • 9. 
  कस्याः अण्डानि विशीर्णानि?

 • लतायाः
 • चटकायाः
 • मक्षिकायाः
 • काष्ठकूटस्य।
 • 10. 
  मक्षिकायाः नाम किम् आसीत्?

 • मेघनादः
 • मधुरिमा
 • वीणारवा
 • सरस्वती।
Report Question
warning
access_time
  Time