• 1. 
  कः गजस्य नयने स्फोटयिष्यति?

 • काकः
 • मण्डूकः
 • सिंहः
 • काष्ठकूटः।
 • 2. 
  गजः कस्य अन्तः पतितः मृतः च?

 • गर्तस्य
 • समुद्रस्य
 • नद्याः
 • वनस्य।
 • 3. 
  'स्थास्यामि' पदे कः लकारः?

 • लट्
 • लृट्
 • लङ्
 • लोट्।
 • 4. 
  'अन्तः' पदस्य विपरीतार्थकपदम् किं भवति?

 • अधः
 • नीचैः
 • बहिः
 • पुरा।
Report Question
warning
access_time
  Time