• 1. 
  पार्वती के पतिरूपेण इच्छति स्म?

 • रामम्
 • कृष्णम्
 • शिवम्
 • विष्णुम्।
 • 2. 
  जनाः सङ्कल्पसिद्धये कम् पूजयन्ति?

 • शिवम्
 • पण्डितम्
 • सत्यम्
 • धनम्।
 • 3. 
  शिवः कस्य रूपम् धृत्वा आगच्छत्?

 • वटोः
 • ब्राह्मणस्य
 • भिक्षुकस्य
 • नृपस्य।।
 • 4. 
  'वसनम्' पदस्य समानार्थकपदम् किम् अस्ति?

 • गृहम्
 • आभूषणम्
 • धनम्
 • वस्त्रम्।
 • 5. 
  'उचितम्' पदस्य विपरीतार्थकपदम् किम् अस्ति?

 • ओचितम्
 • अनुचितम्
 • चितम्
 • अनाचितम्।
 • 6. 
  'कोमलम्' पदस्य विपरीतार्थकपदम् किम् अस्ति?

 • कठोरम्
 • दीर्घम्
 • सुन्दरम्
 • मलिनम्।
Report Question
warning
access_time
  Time