CBSE  /  Class 7  /  Sanskrit  /  Swavlambanam
 • 1. 
  कस्य गृहे कर्मकरः नासीत्?

 • कण्ठस्य
 • लुण्ठकस्य
 • श्रीकण्ठस्य
 • कृष्णमूर्तेः।
 • 2. 
  कति ऋतवः भवन्ति?

 • षड्
 • द्वादश
 • अष्ट
 • दश।
 • 3. 
  कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति?

 • द्वौ
 • पञ्च
 • बहवः
 • न कोऽपि।
 • 4. 
  प्रत्येकं चतुर्थवर्षे फरवरी-मासे कति दिनानि भवन्ति?

 • द्वाविंशतिः
 • अष्टाविंशतिः
 • त्रिंशत्
 • नवविंशतिः।
 • 5. 
  कः सामान्यकृषकस्य पुत्रः आसीत्?

 • श्रीकण्ठः
 • कृष्णमूर्तिः
 • कण्ठः
 • कृष्णः।
 • 6. 
  अधुना कुत्र कोऽपि कर्मकरः नास्ति?

 • गृहे
 • मन्दिरे
 • विद्यालये
 • मार्गे।
 • 7. 
  केषाम् आवागमनं स्वयमेव भवति?

 • नक्षत्राणाम्
 • कर्मणाम्
 • कर्मकराणाम्
 • मित्राणाम्।
 • 8. 
  कति नक्षत्राणि भवन्ति?

 • सप्तविंशतिः
 • विंशतिः
 • सप्तदश
 • अष्टादश।
 • 9. 
  एकस्मिन् वर्षे कति मासाः भवन्ति?

 • त्रिंशत्
 • द्वादश
 • अष्टादश
 • षड्।
 • 10. 
  प्रत्येकं वर्षे फरवरी-मासे कति दिनानि भवन्ति?

 • अष्टाविंशतिः
 • नवविंशतिः
 • त्रिंशत्
 • एकत्रिंशत्।
Report Question
warning
Practice More On Swavlambanam
Quiz 1 Quiz 2
access_time
  Time