CBSE  /  Class 7  /  Sanskrit  /  Trivarna Dvaja
 • 1. 
  अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति?

 • एकः
 • द्वौ
 • त्रयः
 • चत्वारः।
 • 2. 
  त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः?

 • हरितवर्णः
 • केशरवर्णः
 • श्वेतवर्णः
 • न कोऽपि।
 • 3. 
  त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः?

 • स्वाभिमानस्य
 • अभिमानस्य
 • महाबलस्य
 • विजयस्य।
 • 4. 
  अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति?

 • शक्त्याः
 • समृद्धेः
 • गर्वस्य
 • शान्त्याः।
 • 5. 
  अस्माभिः कस्य मानसम्मानस्य रक्षा करणीया?

 • राष्ट्रध्वजस्य
 • राष्ट्रियस्य
 • भारतीयस्य
 • शत्रुजनस्य।
 • 6. 
  अस्माकं कः विश्वविजयी भवेत्?

 • वर्णाः
 • त्रिवर्णम्
 • त्रिवर्णध्वजः
 • त्रयः।
 • 7. 
  वयं स्वधर्मात-किं न कुर्याय?

 • परिवादम्
 • प्रमादम्
 • निरलसताम्
 • निरालस्यम्।
 • 8. 
  केषां समक्षं विजयः सुनिश्चितः भवेत्?

 • शत्रूणाम्
 • मित्राणाम्
 • स्वजनानाम्
 • गुरुजनानाम्।
 • 9. 
  विद्यालये कः ध्वजारोहणं करिष्यति?

 • प्राचार्यः
 • मन्त्री
 • नेता
 • शिक्षकः।
 • 10. 
  अस्माकं ध्वजे हरितवर्णः कस्य सूचकः अस्ति ?

 • शान्तेः
 • समृद्धेः
 • शौर्यस्य
 • धैर्यस्य।
Report Question
warning
access_time
  Time