• 1. 
  'विरमन्ति' इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किं?

 • फलानि
 • अस्माकं
 • छायायां
 • मानवाः
 • 2. 
  मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः।

 • काः
 • के
 • कान्
 • का
 • 3. 
  लोमशिकायै निखिला कथां न्यवेदयत्।

 • कस्मै
 • कस्याः
 • कस्य
 • कस्यै
 • 4. 
  नद्याः जलं आनीय मम पिपासां शमय।

 • कस्य
 • कस्याः
 • काः
 • के
 • 5. 
  जाले एक: व्याघ्रः बद्धः आसीत्।

 • किम्
 • कः
 • का
 • कम्
 • 6. 
  व्याधः व्याघ्र जालात् बहिः निरसारयत्।

 • कस्मात्
 • कया
 • कः
 • कौ
 • 7. 
  कश्चित् चञ्चलो नाम व्याधः आसीत्।

 • कस्मै
 • केन
 • कौः
 • कः
Report Question
warning
access_time
  Time