• 1. 
  'पुरा ते बहुप्रथिताः आसन्।' अत्र अव्ययपदं किं?

 • पुरा
 • ते
 • आसन्
 • बहुप्रथिताः
 • 2. 
  “अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म"। इत्यत्र कर्मपदं किं?

 • हि
 • देशे
 • तडागाः
 • अशेषे
 • 3. 
  'इत्येतानि' इत्यत्र कः सन्धिः?

 • गुण
 • दीर्घ
 • यण्
 • वृद्धि
 • 4. 
  'नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः' अस्मिन् वाक्ये 'नमः' योगे का विभक्तिः?

 • तृतीया
 • चतुर्थी
 • पञ्चमी
 • षष्ठी
 • 5. 
  'भवेयुः' इति पदे कः लकारः?

 • लट
 • लोट
 • लङ्
 • विधिलिङ्
 • 6. 
  'चलन्तः' इत्यत्र कः प्रत्ययः?

 • शतृ
 • ता
 • क्त
 • तल्
 • 7. 
  यः गजपरिणामं धारयति सः .......... कथ्यते। रिक्तस्थानं पूरयत

 • कुम्भकारः
 • गजधरः
 • गजधराः
 • अयस्कारः
 • 8. 
  शून्यात् सहसैव के न प्रकटीभूता?

 • सहसैव
 • तडागाः
 • सहस्रशः
 • शतशः
 • 9. 
  'एतेषाम्' इति सर्वनामपदं केभ्यः प्रयुक्तं?

 • तडागेभ्यः
 • संसारसागरेभ्यः
 • तडागाः
 • तडागाय
 • 10. 
  'निर्मातॄणाम्' इत्यत्र का विभक्तिः?

 • द्वितीया
 • तृतीया
 • सप्तमी
 • षष्ठी
Report Question
warning
access_time
  Time