• 1. 
  गजधरेभ्यः सम्मानः अपि दीयते स्म।

 • काभिः
 • काभ्यः
 • केभ्यः
 • केभयः
 • 2. 
  नूतनसमाजस्य मनसि जिज्ञासा न उद्भूता।

 • कस्मिन्
 • का
 • कः
 • किम्
 • 3. 
  यः नूतनः प्रविधिः विकसितः।

 • कीदृशी
 • कीदृशं
 • कीदृशः
 • कीदृशाः
 • 4. 
  'तस्य' इत्यत्र का विभक्तिः?

 • षष्ठी
 • सप्तमी
 • पंचमी
 • चतुर्थी
 • 5. 
  आसन्' इत्यस्य एकवचनान्त रूपं किम् अस्ति?

 • आस्म
 • आसीत्
 • आस्व.
 • आस्ते
 • 6. 
  गजधरा; वास्तुकाराः आसन्।

 • काः
 • कौ
 • के
 • कः
 • 7. 
  गजधरेभ्यः सम्मानोऽपि प्रदीयते स्म।

 • कैः
 • केभ्यः
 • कस्मै
 • कस्मात्
 • 8. 
  गजधरः गजपरिमाणं धारयति स्म।

 • किम्
 • कम्
 • कानि
 • के
Report Question
warning
access_time
  Time