• 1. 
  'विरोधम्' इत्यस्य विलोमशब्दं चित्वा लिखत।

 • अविरोधं
 • सहभागिताम्
 • पातुं
 • समर्थनम्
 • 2. 
  सावित्री नायगांव नाम्नि स्थाने अजायत।

 • कुत्र
 • कुतः
 • कस्मिन्
 • कस्याम्
 • 3. 
  सावित्री ज्योतिबाफुले महोदयेन परिणीता।

 • काः
 • के
 • का
 • कान्
 • 4. 
  सा आंग्लभाषायाः अपि अध्ययनम् अकरोत्।

 • कस्य
 • कासाम्
 • कस्याः
 • केषाम्
Report Question
warning
access_time
  Time