CBSE  /  Class 10  /  Sanskrit  /  Suktayaha
 • 1. 
  पिता पुत्राय महत् विद्याधनं अच्छति।

 • कस्मै
 • कः
 • के
 • कस्मिन
 • 2. 
  एतदर्थं पिता महत् तपः तपाति।।

 • का
 • कः
 • किम्
 • काः
 • 3. 
  इति उक्तिः एव कृतज्ञता भवति।

 • कः
 • किम्
 • का
 • काम्
 • 4. 
  विद्या महत् धनं वर्तते।

 • कथम्
 • किम्
 • कीदृशम्
 • कति
 • 5. 
  अवक्रता चित्ते भवेत्।

 • काः
 • का
 • किम्
 • कस्मै
 • 6. 
  चित्ते वाचि अवक्रता समत्त्वं भवति।

 • किम्
 • कम्
 • काम्
 • कान्
 • 7. 
  महात्मानः तदेव समत्त्वं कथयन्ति।

 • कः
 • काः
 • का
 • के
 • 8. 
  अवक्रता वाचि अपि भवेत्।

 • कुत्र
 • का
 • कस्मिन्
 • कदा
 • 9. 
  विमूढधी: अपक्वं फल भुङ्क्ते।

 • कः
 • काः
 • के
 • का
 • 10. 
  मूर्खबुद्धिः धर्मप्रदाम् वाचं त्यजति।

 • कीदृशाम्
 • कीदृशीम्
 • कीदृशी
 • काम्
Report Question
warning
access_time
  Time