• 1. 
  आरक्षिणि निजपक्षं प्रस्तुतवति।।

 • किम्
 • कस्मिन्
 • कानि
 • कस्य
 • 2. 
  शवः प्रावारकम् अपसार्य निवेदितवान्।

 • कम्
 • किम्
 • कः
 • काम्
 • 3. 
  त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्ड लप्स्यसे।

 • किम्
 • कम्
 • काम्
 • कति
 • 4. 
  न्यायाधीशः अतिथिम् ससम्मानं मुक्तवान्।

 • कः
 • कम्
 • कथम्
 • केन
 • 5. 
  मति वैभवशालिनः जनाः दुष्कराणि कर्माणि प्रकुर्वते।

 • कः
 • के
 • कीदृशाः
 • काः
 • 6. 
  नीति युक्तिं समालम्ब्य लीलयैव प्रकुर्वते।

 • कया
 • कैव
 • किम्
 • कुत्र
 • 7. 
  अभियुक्तः अतीव कृशकायः आसीत्।

 • कः
 • किम्
 • 8. 
  कश्चित् कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत्।

 • कः
 • कीदृशः
 • की
 • कम्
 • 9. 
  अन्येद्युः तौ न्यायालये स्व-स्व-पक्षं पुनः स्थापितवन्तौ।

 • के
 • कुत्र/कस्मिन्
 • कदा
 • कदा
 • 10. 
  निशान्धकारे पदयात्रा न शुभावहा।

 • कुत्र
 • कस्मिन्
 • का
 • कः
Report Question
warning
access_time
  Time