• 1. 
  ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः आसीत्।

 • कः
 • कस्य
 • किम्
 • कथम्
 • 2. 
  जनाः वराकम् अतिथिम् चौरं मत्वा भर्स्यन्।।

 • कम्
 • कीदृशम्
 • किम्
 • कः
 • 3. 
  प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन्।

 • के
 • काः
 • कीदृशाः
 • कः
 • 4. 
  तत् तनयः पठनाय स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन्।

 • कस्मै
 • किमर्थम्
 • काय
 • कात्
 • 5. 
  चौरः एव उच्चैः क्रोशितुमारभत।।

 • कः
 • किम्
 • कस्मै
 • काः
 • 6. 
  उभौ शवं स्कन्धेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ।

 • कः
 • को
 • किम्
 • कथम्
 • 7. 
  एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तं तत् वर्णयामि।

 • कया
 • केन
 • का
 • कीदृशाः
 • 8. 
  असौ तौ अग्रिमेदिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्।

 • कदा
 • कथम्
 • कीदृशे
 • के
 • 9. 
  भारवतः शवस्य स्कन्धेन वहनं तत्कृते दुष्करम् आसीत्।

 • कथम्
 • कम्
 • कीदृशम्
 • किम्
 • 10. 
  बकिमचन्द्रः उभाभ्यां पृथक्-पृथक् विवरणं श्रुतवान्।

 • काभ्याम्
 • काम्
 • केषाम्
 • कीदृशीम्
Report Question
warning
access_time
  Time