• 1. 
  इदानीम् निजकृत्यस्य फलं भुझ्व।

 • कदा
 • काम्
 • किम्
 • कस्याम्
 • 2. 
  सर्वम् वृत्तम् अवगत्य सः तम् निर्दोषम् अमन्यत।

 • कम्
 • किम्
 • काम्
 • कथम्
 • 3. 
  इति प्रोच्य आरक्षी उच्चैः अहसत्।

 • कथम्
 • कैः
 • के
 • कः
 • 4. 
  पदातिक्रमेण संचलन् सायं अभवत्।

 • केन
 • किमर्यम्
 • कम्
 • कीदृशम्
 • 5. 
  तनूजस्य रुग्णतामाकर्ण्य पिता व्याकुलः व्यातः।

 • कः.
 • कीदृशः
 • कम्
 • कथम्
Report Question
warning
access_time
  Time